первой

              

Буряад хэлэн дээрэ таhаг - бухы буряад угсаатамнай турэл хэлээ мартангуй, шэхэндэнь ходол дуулдажа байхынь тула буридхэгдэhэн таhаг.
Мун энэ таhаг соо, Буряад ороноймной габьяата зон, Москва хотын буряад автономиин ажалшад ерэжэ, нэн туруун, еhо заншал, турэл хэлэн тухайгаа хоорэлдэжэ, энээнhэй гадна, эдэ зоной ажал худэлмэри тухай хоорэлдоо шагнахаар, Буряад оронойнгоо hони мэдээсэл дуулахаар.

{soundcloud}https://soundcloud.com/naran-2/sets/h{/soundcloud}