первой

              

Айлшан Дулма Сунрапова, Буряад ороноймнай суутай дууша, композитор. Агын буряад округай Согто-Хангил тоонто нютагтай ехэл зоригтой дангина басаган. Дулмын дуунууд гансал Буряад орондоо бэшэ, Хальмаг, Монгол, Дотор монголдош мэдээжэ байха.

"Энэ наhандаа иимэл бурханай табисууртайб, гээд унэн зурхэнhоо дуунуудаа зоной сэдьхэл баярлуулхаяа зохеоноб." - гэжэ Дулма хэлэдэг.

Ушоо hонирхолтой юумэ хоорэлдоон соо шагнагты.